بازخوانی اندیشه‌های سیاسی و دینی إسرار احمد

عبدالواحد قادری؛ محمد حسن‌بیگی؛ فرهاد صبوری‌فر

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 179-210

چکیده
  اندیشه سیاسی إسرار احمد بازتاب سه جریان فکری‌ است که از آزاد، اقبال و مودودی شروع‌شده ‌بود، اما این اندیشه‌ها در فرآیند زمانی و ذیل شرایط سیاسی- اجتماعی، تأثیر خود را نشان دادند. مسأله اساسی پیش‌ِرو، شناساندن تحول فکری وی، در فرآیندی زمانی و زمینه‌ای تاریخی و تبیین اندیشه‌های سیاسی این متفکر و نظریه‌پرداز است. براساس روش تاریخی-‌تحلیلی، ...  بیشتر