آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 52
تعداد پذیرش 18
تعداد عدم پذیرش 14

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 35
تعداد مشاهده مقاله 7221
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 389 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 406 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 35 %