اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 42
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 6

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 4840
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 425 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 443 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 36 %