اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم درزی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

سردبیر

فروغ پارسا
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • phorough.parsagmail.com

اعضای هیات تحریریه

محسن قاسم‌پور
دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • ghasempourkashanu.ac.ir
آنجلیکا نیوورث
دانشگاه آزاد برلین، برلین، آلمان

علوم قرآنی

  • angelica.newworthgamil.com
عباس احمدوند
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

احمد بادکوبه هزاوه
دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

پروین بهارزاده
دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

فروغ پارسا
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • phorough.parsagmail.com
نصرت نیل‌ساز
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

قاسم درزی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • gh_darzisbu.ac.ir
مریم قبادی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

مدیر اجرایی

مرتضی سلمان‌نژاد
استادیار، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • msnd66gmail.com