بررسی دیدگاه مستشرقان در ادعای تلازم میان نسخ و وجود تناقض در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

مقوله نسخ، در میان موضوعات علوم قرآنی، یکی از مباحث مهم علوم قرآنی و تفسیری محسوب می‌شود. قرآن پژوهان، در زمانهای گذشته، به دلیل نقش آن در فهم و درک مفاد آیات، مهم می دانستند. اما امروزه، برخی از مستشرقان، همچون: نولدکه، دیوید پاورز، جان برتن و سایرین، قول به وجود نسخ را معلول وجود تناقض در قران دانسته و آن را بهانه‌ای برای تضعیف قرآن می‌خواهند جلوه بدهند. اثبات صلابت و مصونیت قرآن، مستلزم نقد و بررسی ادعای فوق است. پژوهش و تحقیق کنونی بر اساس روش تحلیلی – توصیفی به همراه مطالعه کتابخانه‌ای، معطوف به این حقیقت واضح است که به دلیل واهی و سست بودن ادله و شواهد مستشرقان، هیچگونه تلازمی بین قول به نسخ و تناقض بر قرار نمی‌باشد. اعجازی که قرآن، از آن برخوردار است تصور هر گونه تناقضی را در باره معانی خود، نافی و منکر است، لذا خواه نسخ را قائل بشویم یا نشویم. قرآن برای همیشه، جاودانه و حهانی بوده و خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1402