نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسادکتری، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

کراچکوفسکی و زینالف، هر دو از شخصیت‌های برجسته روس در زمینه ترجمه قرآن کریم هستند که علی‌رغم فاصله زمانی زیاد میان ظهور ایشان، عملکردی تقریباً یکسان و بسیار بهتر از سایر مترجمان روسی قرآن کریم داشته‌اند. کراچکوفسکی سال‌های بسیاری با قرآن کریم مأنوس بوده و آن را در دانشگاه تدریس داشته است. اما زینالف دارای دانش حوزوی بوده و انس وی با قرآن، از نوع شناخت علوم مختلف قرآنی در حوزه علمیه قم است. پرسش مطرح در این پژوهش آن است که علی‌رغم تسلط هر دو به زبان عربی، کدامیک توانسته ترجمه بهتری ارائه کند؟ بررسی تحلیلی محتوایی نشان می‌دهد زینالف به دلیل داشتن دانش زبانی بیشتر از قرآن کریم –به معنای تسلط و درک صحیح از متن و نه صرفاً تسلط به زبان متن– عملکرد موفق‌تری نسبت به کراچکوفسکی داشته و به‌نظر می‌رسد این برتری نسبی، بی‌ارتباط با محیط تحصیل وی نباشد.

کلیدواژه‌ها

امانی، رضا؛ کریمی، شیدا؛ و صالحی، سیده‌زهرا (1393). ترجمه معناشناختی عناصر فعلی - اسمی در قرآن. مطالعات ترجمه قرآن حدیث، 1(2)، 1-24.
پاکتچی، احمد (1377). گزارشی کوتاه درباره ترجمه‌های قرآن کریم به زبان روسی. علوم قرآن و حدیث، ترجمان وحی، 3.
حاتم، عمادالدین (1377). ترجمه قرآن کریم به زبان روسی (از سابلوکوف تا پروخووا). ترجمان وحی، 2(4).
حدادعادل، غلامعلی (1388). ترجمه قرآن. تهران: مشعر.
شجاعی، محسن (1390). تاریخچه ترجمه قرآن به زبان روسی و مقایسه کوتاه ترجمه‌های موجود. صحیفه مبین، 50‌.
السامرایی، فاضل‌صالح (1998م). التعبیر القرآنی. اردن: دار عمار.
دعاس، احمد عبید (1425ق). اعراب القرآن الکریم (جلد 3). دمشق: دارالفارابی للمعارف.
زمخشری، محمود (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دارالکتب العربی.
طبری، محمد بن جریر (1420ق). جامع البیان فى تفسیر القرآن. دمشق: مؤسسه الرساله،.
فرشیدورد، خسرو (1387). دستور مختصر تاریخی زبان فارسی. تهران: خاشع.
فخررازی (بی‌تا). تفسیر الکبیر. (جلد 17).
معروف، یحیی (1380). فن ترجمه: اصول نظری وعملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت).
مقیاسی، حسن؛ و مقدسی‌نیا، مهدی؛ و عباسی، عالیه (1391). بررسی سازوکارهای مترجمان قرآن در ترجمه تمیز، مقاله‌های هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (جلد 10). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
Зейналова, Н,А, Коран, перевод с Арабского, Кум, Центр переводов Священного Корана, 2015.
Крачковский Игнатий, Коран, Наука, Москва, 1990.
Кулиев Эльмир, Коран, ЭКСМО, Москва, 2016.
Пулькина, И.М; учебник русского языка; издание пятое; издателство Русский язык, Москва, 1975.
Прохороа Валерия, Коран, РИПОЛ КЛАССИК, Москва 2014.