نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات اسلامی، دانشگاه جورج واشنگتن، ایالات متحده آمریکا

2 دانش‌آموخته دکتری مطالعات اسلامی، مدرس دانشگاه الزهرا(س) و دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران

چکیده

تفکر اسلامی همواره به موضوع پیدایش کیهان پرداخته ‌است؛ اینکه صرفاً حاصل علوم طبیعی نیست بلکه امری دینی و متافیزیکی است. ویژگی ثابت مکاتب فکری اسلامی این بوده‌ است که درباره خداوند و جهان، بر وابستگی بنیادین هستی‌شناسانه یا آنتولوژیکال، توافقی عام دارند. در مقابل گمانه‌زنی‌های مدرن درخصوص پرسش‌های مرتبط با موضوع پیدایش جهان، قدرت خلاق مطلق و حاکمیت، در مکاتب فکری اسلامی، این امور منحصراً از آنِ خداست؛ او که در قرآن به‌عنوان خالق، فاطر، باری و مصور نامیده‌ می‌شود. بنابراین، خلقت باید به‌عنوان نشانه‌ای از وجود و خرد خداوند در نظر گرفته‌ شود.

کلیدواژه‌ها

 
al-Hassan, A.Y. (2001). Science and Technology in Islam, et al (eds.), Paris: UNESCO Publishing, 361-404.
Burckhardt, T. (1976). An Introduction to Sufi Doctrine, trans. DM Matheson. London: tp.
Chittick, W. C. (1998). Principles of Ibn Al-ʿArabī’s Cosmology: The Self-Disclosure of God.
Chittick, W. C. (2010). The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi's Metaphysics of Imagination. Suny Press.
Chittick, W. C. (2015). Self-Disclosure of God, the: Principles of Ibn al-'Arabi's Cosmology. SUNY Press.
Izutsu, T. (1994). Creation and the Timeless Order of Things: Essays in Islamic Mystical Philosophy (Vol. 1). White Cloud Press.
Man and Nature (1997). Chicago: ABC International.
Nasr, S. H. (1993). Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, An. SUNY Press.
O'Shaughnessy, T. J. (1985). Creation and the Teaching of the Qur'an. Biblica et orientalia.
O’Shaughnessy, T, J. & McGinn, B. (eds.) (1990). God and Creation: An Ecumenical Symposium, Notre Dame: Notre Dame University Press.
Peak of Eloquence (1984). New York: Tahrike Tarsile Qur’ān, 92-93.
Religion and the Order of Nature (1996). New York: Oxford University Press.
Smith, W. (2003). The Wisdom of Ancient Cosmology: Contemporary Science in Light of Tradition. Foundation for Traditional Studies.
Smith, W. (2005). The Quantum Enigma: Finding the Hidden Key. Sophia Perennis.
van den Averroës, S. (1954). Tahafut Al-Tahafut the Incoherence of the Incoherence. Translated From the Arabic with Introd. And Notes by Simon van den Bergh.