نقد مبانی مطالعات قرآنی اندرو ریپین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)،‌ قزوین، ایران

2 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اندرو ریپین از دانشمندان مشهور غربی بود که مطالعات قرآنی و تفسیری ایشان تأثیر به‌سزایی در مطالعات قرآنی غرب داشته است. تألیف کتب و مقالات بسیاری در حوزه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث از او برجای مانده است. با توجه به اینکه مبانی محقق در روش او تأثیر به‌سزایی می‌گذارد و موجب سوگیری‌های خاصی در آثارش می‌شود، در این نوشتار مبانی مطالعات قرآنی ریپین موردتوجه قرار گرفت. در مطالعات قرآنی ریپین باور به گزاره‌هایی از قبیل اینکه قرآن کریم دو قرن بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) تدوین شده است، قرآن از عهدین أخذ شده است، قرآن در محیط فرقه‌ای نوشته شده است، قرآن از تمدن بین‌النهرین گرفته شده است و همچنین برخی مفاهیم قرآن استعاری است، موجب شده ریپین مسیر مطالعاتی خود را در جهت اثبات این مبانی و پیش فرض‌هایش قرار دهد که در این نوشتار در آثارش نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

ابوعبیده، معمر بن مثنی التیمی (1970م) مجاز القرآن صنعه، تحقیق محمد فواد سزگین، بی‌جا: دارالفکر.
اکاشا، سمیر (1387) فلسفه علم، ترجمه هومن پناهنده، تهران: فرهنگ معاصر.
چالمرز، آلن‌اف (1378) چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
صفوی، کورش (1380) از زبان‌شناسی به ادبیات، تهران: سوره مهر.
لازی، جان (1362) درآمدی تاریخی به فلسفه علم، ترجمه علی پایا، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
نویورت، آنگلیکا (1386) قرآن پژوهی در غرب، تهران: هفت آسمان.
Donner, F. M. (2007). The Quran in Recent Scholarship: Challenges and Desiderata. In The Qur'an in its historical context, 45-66.
Rippin, A. (1979). “Qurān 21:95: ‘A ban is upon any Town”, Journal of Semitic Studies, 24(1). 43-53.
Rippin, A. (1985). “Al-Zarkashī and al-Suyūṭī on the ‘Occasion of Revelation’ Material”, Islamic Culture, 59(3), 243-258.
Rippin, A. (1985). “Literary Analysis of Qurān, Sīra and Tafsīr: the Methodologies of John Wansbrough”, in R.C. Martin, ed. Approaches to Islam in Religious Studie s. Tucson: University of Arizona Press.
Rippin, A. (1985). “The Exegetical Genre asbāb al-nuzūl: a Bibliographical and Terminological Survey”,  Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 1-15.
Rippin, A. (1986). Textual Sources for the Study of Islam, co-authored with Jan Knappert. Manchester: Manchester University Press.
Rippin, A. (1988). “The function of asbāb al-nuzūl in Qurānic exegesis”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 51(1), 1-20.
Rippin, A. (1990). “Epigraphical South Arabian and Quranic Egegesis”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam.
Rippin, A. (1991). “Qur'anic Studies, Part IV: Some Methodological Notes”, Method and Theory in the Study of Religion, 9(1), 39-46.
Rippin, A. (1991). “Rhmnn and the Hanifs”, in Islamic Studies Presented to Charles J. Adames, ed. Waell B Hallaq, Donald P. Little, Leiden E. J. Brill.
Rippin, A. (1992). “Interpretation of the Bible through the Quran”, in A.A.M. Shareef, G. Hawting (eds), Approaches to the Qurān. London: Routledge - School of Oriental and African Studies.
Rippin, A. (1995). “Studying early tafsīr texts”, Der Islam, Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, 72, 310.
Rippin, A. (1998). “Koran”, in Encyclopedia of Arabic Literature, edited bu Julie Scott Meisami and Paul Starkey, Routledge.
Rippin, A. (2000). “Desiring the face of God’: the Qurānic Symbolism of Personal Responsibility”, in I. J. Boullata (ed.), Literary structures of religious meaning in the Qurān, 117-124.
Rippin, A. (2001). “Witness to Faith”, In Encyclopaedia of the Qurān, Jane Dammen McAuliffe, General Editor, Brill, Leiden–Boston–Koln.
Rippin, A. (2001). The Quran and its Interpretative Tradition, Ashgate.
Rippin, A. (2004). “Yahya b Zakariya”, in The Encyclopedia of Isalm, edited by P. J. Bearman, , Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. Van Donzel And W. P. Heinrich, Leidenbrill, 301-305.
Rippin, A. (2006). “God”, in Blackwell Companion to the Quran, Oxford: Blackwell.
Rippin, A. (2008). “Syriac in the Qurān: Classical Muslim theories”, in G. S. Reynolds, The Qurʾan in its Historical Context . London: Routledge.
Rippin, A. (2008). World Islam; Crirical Concepts in Islamic Studies, Introduction, edited by Andrew Rippin. Routledge, London and New York.
Wansbrough, J. (1977). Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Foreword, Translations, and Expanded Notes by Andrew Rippin. Oxford.
Whelan, E. (1998). “Forgotten Witness: Evidence for the Early Codification of the Quran”, Journal of the American Oriental Society, 118(1), 1-14.
Wild, Stefan (2011). Review on Coming to terms with the Quran, Kaleel Mohammed and Andrew Rippin (eds), A volume in honor of Professor Issa Boullata. Islamic Publications International, McGill University.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1401
صفحه 1-22
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 شهریور 1401