اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 37
تعداد پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش 0

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 26
تعداد مشاهده مقاله 2654
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 3 %