اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 19
تعداد پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش 0

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 26
تعداد مشاهده مقاله 1444
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 5 %