اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم درزی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی

الهیات-علوم قرآن و حدیث

سردبیر

فروغ پارسا
دانشیار - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الهیات-علوم قرآن و حدیث

  • phorough.parsagmail.com

مدیر اجرایی

مرتضی سلمان نژاد
دانشگاه امام صادق

الهیات-علوم قرآن و حدیث

  • msnd66gmail.com