اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
قاسم درزی
قاسم درزی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی

الهیات-علوم قرآن و حدیث

سردبیر
فروغ پارسا
فروغ پارسا
دانشیار - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الهیات-علوم قرآن و حدیث

  • phorough.parsagmail.com
مدیر اجرایی
مرتضی سلمان نژاد
مرتضی سلمان نژاد
دانشگاه امام صادق

الهیات-علوم قرآن و حدیث

  • msnd66gmail.com