راهنمای نویسندگان

شیوه نامه فصلنامه مطالعات اسلامی در جهان معاصر با صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به شرحی است که در پی میآید:

الف. محورهای مقالات

محورهای مقالات قابل انتشار در فصلنامه مطالعات اسلامی در جهان معاصر به شرح ذیل است:

-                      تالیف یا ترجمه ی مقالاتی که به بررسی دیدگاه ها و جریان های نو می پردازد؛

-                      معرفی و نقد کتاب و مقاله؛

-                      یادداشت های علمی و انتقادی از گزارش های علمی؛

-                      مباحث روش شناسی؛

-                      معرفی شخصیت های برجسته علمی و فکری در حوزه مطالعات اسلامی

 

 

ب. راهنمای تدوین و پذیرش مقالات

▪                     نشریه از مقاله‌های تحقیقی اصیل که اندیشه نو یا پرداختی بدیع داشته باشند، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، استقبال می‌کند، مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه نیز قابل چاپ در این نشریه می باشد.

▪                     صرفاً مقاله‌هایی پذیرفته میشود که در نشریههای داخلی و خارجی چاپ نشده باشد.

▪                     حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

▪                     مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

▪                     نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند:

-                      نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی

-                      میزان ‌تحصیلات، رتبه علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی

-                      معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان

-                      درج نشانی پست الکترونیک نویسنده(گان)

-                      نشانی، کدپستی، ‌شماره تلفن نویسنده مسئول و شماره همراه تمام نویسندگان

▪                     نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالی را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات بالا از طریق رایانامه‌های  iscw.journal@gmail.com    ارسال کنند .

▪                     پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریه است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

▪                     صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و در مجموع از 8000 کلمه (مطابق کلمه‌شمار Word) تجاوز نکند. در ضمن، مقاله در نرم‌افزارWord 2007   به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

▪                     قلم متن فارسی: B Lotus 13 / قلم متن عربی: B Badr 13 / قلم متن لاتین: Times New Roman 10.5

▪                     Page Setup: Paper Size: A4, Margins: Top: 5.6 cm, Bottom: 5.6 cm, Left: 4.5 cm, Right: 4.5 cm

▪                     اندازة جدول ها، نمودارها، تصویرها، و نقشه ها مطابق با اندازة متن چاپی نشریه حداکثر 12 در 18 cm باشد.

▪                     داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ مقالهها الزامی است.

▪                     متن مقاله مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشد.

▪                     معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گیرد.

▪                     رسم‌الخط و قواعد املایی مقالات، ترجیحاً مطابق شیوه‌نامه «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (بارگیری pdf) باشد.

 

ج. شیوه استناد

▪                     ارجاعات مقاله‌، درون‌متنی و به‌ شیوه زیر باشد:

-                      برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول مستقیم (داخل گیومه)، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال:  (حقیقی، 1366، 1/33)

-                      برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار و شماره جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (مثال:  (حقیقی، 1366، 1/31-33)

-                      ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به ‌شیوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود.  مثال : (Nelson, 2003:115)

-                      اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبانهای خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

-                      در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آنها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر آورده شود.  مثال: (انواری، 1373: 6/ ذیل «ابومحمد صالح»).

-                      در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آنها نویسنده مستقل ندارد یا نام نویسنده ذکر نشده است، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود. مثال: (دائرة‌المعارف فارسی، 1380: ذیل «ابن سینا»).

-                      ارجاعاتِ تکراری، کامل و مانند بار نخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا گذاشتن خط بهجای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

 

د. منابع

در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

-                      کتاب: نام خانوادگینویسنده(گان)، نام‌ نویسنده(تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار:نام ناشر.

-                      مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

-                      منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.