مدیر مسئول


قاسم درزی استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

سردبیر


فروغ پارسا دانشیار،پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • phorough.parsagmail.com

مدیر داخلی


فاطمه بدوی مدیر داخلی

مطالعات زنان حقوق زن در اسلام

  • fatimabadvi1981gmail.com
  • 09128067910

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عبدالرحیم قیدوایی استاد، دانشگاه علیگر مسلم، دهلی، هند

مطالعات قرآنی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اولیور لمن استاد، دانشکده هنر و علوم فلسفه، دانشگاه کنتاکی، کنتاکی، آمریکا

فلسفه اسلامی، یهودی و شرقی فلسفه آسیایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


شفیق نزارعلی ویرانی استاد، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

مطالعات اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حسین آبادیان استاد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

تاریخ ایران اسلامی

  • hoabadianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


پروین بهارزاده دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


فروغ پارسا دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الهیات و معارف اسلامی

  • phorough.parsagmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسینعلی قبادی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


مهدی مطیع دانشیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


نصرت نیل‌ساز دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محسن قاسم‌پور استاد، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

علوم قرآن و حدیث

  • ghasempourkashanu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


عباس احمدوند دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


احمد بادکوبه هزاوه دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مریم قبادی استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

علوم قرآن و حدیث