دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

پیدایش سیّد و سادات: الزباره و دیگر علویان در قرون سوم تا پنجم در نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

مسعود شیربچه؛ معظم وطنخواه


بررسی دیدگاه مستشرقان در ادعای تلازم میان نسخ و وجود تناقض در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

علی کریمپور قراملکی


بازخوانی زنانه‌نگر از فلسفه اخلاق اسلامی: بررسی انتقادی یک تجربه پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

مریم نصراصفهانی


بازپژوهشی پیرامون نقش سنت در تفسیر از منظر قرآنیون شیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

زینب شمس؛ محسن قاسم پور


بررسی ادله‌ی تقلیل نقش سنت نزد قرآنیون شیعی در مقایسه با ادله‌ی قرآنیون اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

زینب شمس؛ حسین ستار