«تاریخ‌‏گذاری حدیث مبنی‌بر دیدگاه بومی‏سازی حسن حنفی»: پیشنهادی در عرصه تفاسیر روایی

معصومه ریعان

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 127-150

چکیده
  تاریخ‏گذاری روایت یکی از روش‏های نوین حدیث‏شناسی است که برمبنای آن علاوه‌‌بر تعیین تقریبی پیدایش روایات، می‏توان سیر ظهور و دلایل بروز و تفکر برهه‏ای از تاریخ جوامع مسلمان را شناسایی نمود. تحلیل اسناد روایات با ترسیم بصری «شبکه‌های عنکبوتی اِسناد» و با شناسایی «حلقه‏های مشترک» اصلی و فرعی از یک طرف و تحلیل ...  بیشتر