کلیدواژه‌ها = مفاهیم استعاری
نقد مبانی مطالعات قرآنی اندرو ریپین

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-22

پرویز آزادی؛ مجید معارف