نویسنده = امیرحسین حسین‌زاده
خودارجاعی در قرآن کریم؛ «زوج واژگان تقابلی» به‌مثابه ابزار بلاغی

دوره 1، شماره 2، آبان 1401، صفحه 455-480

مرتضی سلمان‌نژاد؛ امیرحسین حسین‌زاده