1. عبور شتر از سوراخ سوزن: تفسیری قرآنی از انجیل‌ها

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 211-232

عبدالله گلداری؛ نسیم حسنی